Issue Cover

Top Reads

ชื่นชอบของนักอ่าน

Collections

issue-item

สุขหมุนรอบตัวเรา-ค่ายนักเล่าความสุข ปี 4

“สุขหมุนรอบตัวเรา” “ทุกคนมองหาความสุข แต่ว่าความสุขคืออะไร ต้องสุขปังๆ หรือสุขล้นๆ หรือเพียงสิ่งเล็กๆ ความสุขอยู่ไม่ไกล เพียงอยู่ที่เราเลือกมอง” “ค่ายนักเล่าความสุข” เป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ดำเนินงาน ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ : ค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข” โดยมีนิตยสารสารคดีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขยายจำนวน “นักสื่อสารสุขภาวะ” ให้กว้างขวางขึ้น โดยดำเนินการจัดค่ายมาต่อเนื่องทุกปีจนถึงรุ่น 4 ในปี 2566 ภายใต้ธีม “สุขหมุนรอบตัวเรา” โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมในรูปแบบทีมนักเล่าความสุข ประกอบด้วยนักเขียนและช่างภาพ ผ่านกระบวนการคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสุขภาวะ ทักษะการเขียนและถ่ายภาพ พร้อมมอบโจทย์สร้างผลงานในประเด็น “ความสุขหมุนรอบตัวเรา” และรับคำแนะนำการปรับปรุงผลงานโดยครูเขียนและครูภาพมืออาชีพ เพื่อให้เป็นผลงานสมบูรณ์ก่อนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเครือข่าย ในที่สุดจึงได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเผยแพร่รวม 24 ผลงานทางออนไลน์ และคัดเลือก 10 ผลงานมารวมเล่มเป็น e-Book เล่มนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายอย่าง “เพจความสุขประเทศไทย” “ธนาคารจิตอาสา” ที่ได้ช่วยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ หวังว่าเราจะมี “นักสื่อสารสุขภาวะ” หรือ “นักเล่าความสุข” ที่มีคุณภาพ และมีผลงานเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ส่วนตัว หรือผ่านช่องทางของนิตยสารสารคดีและเครือข่ายต่างๆ มากขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสุขภาวะ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม