Image
“ปฏิทินชีวิต”
พระยาพหลฯ
scoop
เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพเก่า : พ.ต. พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา ผู้ถือลิขสิทธิ์
พิชญ์ เยาวภิรมย์ สำเนาภาพต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ต้นฉบับ
ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ และสำนักพิมพ์ต้นฉบับ เอื้อเฟื้อไฟล์ภาพ
Image
๒๙ มีนาคม เกิดที่พระนคร
Image
๗ สิงหาคม 
เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก

Image
พฤศจิกายน 
เดินทางไปเยอรมัน

Image
เรียนที่โรงเรียนนายร้อย
เยอรมัน

Image
รับราชการในกองทัพเยอรมัน
Image