Image
“ปฏิทินชีวิต”
พระยาพหลฯ
scoop
เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพเก่า : พ.ต. พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา ผู้ถือลิขสิทธิ์
พิชญ์ เยาวภิรมย์ สำเนาภาพต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ต้นฉบับ
ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ และสำนักพิมพ์ต้นฉบับ เอื้อเฟื้อไฟล์ภาพ
Image
๒๙ มีนาคม เกิดที่พระนคร
Image
๗ สิงหาคม 
เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก

Image
พฤศจิกายน 
เดินทางไปเยอรมัน

Image
เรียนที่โรงเรียนนายร้อย
เยอรมัน

Image
รับราชการในกองทัพเยอรมัน
Image
เตรียมไปศึกษาวิชาช่างแสง 
(ช่างเทคนิคอาวุธ)

ทำหนังสือร้องเรียนเรื่องค่าใช้จ่าย
ถึงกระทรวงกลาโหม

Image
ถูกเรียกกลับสยาม เป็นร้อยโท ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ จังหวัดราชบุรี
Image
เป็นผู้บังคับการกองร้อยที่ ๒ 
กรมทหารปืนใหญ่ บางซื่อ

สันนิษฐานว่าช่วงนี้สมรสกับท่านผู้หญิงบุญหลง

Image
ได้บรรดาศักดิ์
หลวงสรายุทธสรสิทธิ์

Image
ไปตรวจรับปืนใหญ่
และดูงานที่ญี่ปุ่น

Image
เลื่อนยศเป็นพันตรี 
Image
เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
โคกกะเทียม

Image
เลื่อนยศเป็นพันเอก 
ได้บรรดาศักดิ์ 
“พหลพลพยุหเสนา”

Image
เข้าร่วมกับคณะราษฎร 
ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะ

Image
เป็นหัวหน้าคณะราษฎร 
ทำการอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ 

Image
๒๐ มิถุนายน ยึดอำนาจพระยามโนฯ เพื่อเปิดสภา

เป็นนายกรัฐมนตรี

ตุลาคม ปราบกบฏบวรเดช

Image
เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลห้าชุด

๓ สิงหาคม ๒๔๗๘ ปราบกบฎนายสิบ

เริ่มโครงการชาตินิยมทางเศรษฐกิจ

Image
๑๑ กันยายน ๒๔๘๑
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

๖ กรกฎาคม ๒๔๘๔
บวชที่วัดพระศรีมหาธาตุ
จำพรรษาที่วัดเบญจมบพิตร

Image
เป็น “ทูตพิเศษ” ไปเยือนญี่ปุ่น
Image
เริ่มล้มป่วย

รับตำแหน่ง “แม่ทัพใหญ่” ชั่วคราว

Image
๑๔ กุมภาพันธ์ ถึงแก่อสัญกรรม