Image
มณฑปวัดพระแก้วดอนเต้า
เดินเล่นรอบเมืองลำปาง
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
สำหรับเราที่ไม่ได้ออกไปนอกเมืองลำปาง การเที่ยวในเมืองคือการเดินเที่ยวชมวัดเก่าแก่ เราเลือกเส้นทางเดินที่พาเราไปได้หลาย ๆ วัด
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่เมืองลำปาง เป็นวัดที่มีสองวัดในวัดเดียว ตั้งอยู่บนม่อนดอนเต้า เคยประดิษฐานพระพุทธรูป ชื่อเดียวกับวัด  วัดนี้มีมณฑปแบบพม่าเรียกว่าปยาทาด ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง
Image
วิหารลายคำ ภายในวัดสุชาดารามอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระแก้วดอนเต้า
วัดประตูป่องเป็นวัดที่เดินมาเจอโดยบังเอิญบรรยากาศยามเช้าภายในวัดเงียบสงบและร่มรื่นชวนให้เราแวะเข้ามา
Image
วัดประตูป่องเป็นวัดโบราณที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองเก่าลำปาง ส่วนตกแต่งต่าง ๆ มีความสวยงามน่าสนใจ
Image
วัดไชยมงคล หรือวัดจองคา
Image
รูปนกยูงประดับเพดานอาคารทำจากกระจกสี
วัดไชยมงคล หรือวัดจองคา วัดเก่าแก่ที่มีวิหารก่ออิฐถือปูน แบบศิลปะพม่า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิทรงเครื่องจากประเทศพม่า และบริเวณวัดในอดีตเคยเป็นลานประหารนักโทษ
Image
สิงห์และมกรคายนาคที่วัดประตูป่อง
การเดินเล่นชมวัด นอกจากจะพบกับความสงบแล้ว เรายังได้เห็นงานศิลปะพื้นบ้านที่สร้างสรรค์โดยช่างโบราณอีกด้วย
Image
ราวบันไดหน้าวิหารมีรูปปั้นมกรคายนาค และรูปปั้นสิงห์หน้าโบสถ์สวยงามแบบศิลปะล้านนา