scrollable-image
ของเล่น
เล่าเรื่อง
คิด-cool
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
การเล่นสำคัญต่อการเติบโตและเรียนรู้โลกรอบตัว ของเล่นจึงเป็นมากกว่ากิจกรรมบันเทิง เด็กบางคนใช้การเล่นพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ได้พบตัวตน เรียนรู้เหตุผล สร้างความสัมพันธ์ และฝึกฝนทักษะจำเป็นต่อช่วงวัย กลุ่มของเล่นตรงหน้าเล่าถึงความสนุกในวันวานที่เด็กไทยเคยเพลิดเพลินกับความเรียบง่าย ผ่านวัสดุธรรมชาติที่จำลองข้าวของเครื่องใช้จากวิถีในสังคมที่พวกเขาอาศัย หลายอย่างผู้ใหญ่ไม่ต้องสอน เพราะเข้าใจวิธีจากการเล่นแล้ว