Image
Prologue
ฉันโตในยุค 90s 
90s is back!
เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
เอื้อเฟื้อสิ่งสะสมยุค 90s : เอนก นาวิกมูล บ้านพิพิธภัณฑ์
ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รู้ตัวอีกที กระแสเสื้อผ้า สิ่งของ เพลง ฯลฯ ในคริสต์ทศวรรษ ๑๙๙๐ กลับมาอินเทรนด์อีกครั้ง
“ยุค 90s” คือห้วงเวลาระหว่าง ค.ศ. ๑๙๙๐-๑๙๙๙--ทศวรรษสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

เป็น ๑๐ ปีที่โลกเปลี่ยนรวดเร็ว


ในระดับโลก กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) 
สัญลักษณ์การแบ่งค่ายอุดมการณ์ (โลกเสรี-คอมมิวนิสต์) ถูกทำลาย เยอรมนีตะวันออกกลับมาเป็นประเทศเดียวกับเยอรมนีตะวันตก

ประชาธิปไตยและทุนนิยมได้ชัยชนะเหนือเผด็จการ
และคอมมิวนิสต์ จนมีคำกล่าวของ ฟรานซิส ฟูกูยามา (Francis Fukuyama) นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น ว่าห้วงเวลานี้เป็น “จุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์” (The end of history)
Image
อันหมายถึงความท้าทายส่วนมากของมนุษยชาติได้ข้อสรุปแทบหมดสิ้นแล้ว

ตลอดทศวรรษนั้น ไทย--ประเทศเล็ก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว การเมืองค่อนข้างมีเสถียรภาพ


วิถีชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ เติบโตจนมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งผู้ใหญ่ในวันนี้ที่เป็นวัยรุ่นในห้วงเวลานั้นจดจำได้อย่างแม่นยำ จนกลายเป็น “อดีตแสนหวาน” ความทรงจำสำคัญในวัยเด็ก


สารคดี อาสาพาท่านผู้อ่านนั่ง “ไทม์แมชีน” กลับไปสำรวจยุค 90s


ด้วยนอกจากการระลึกถึง เรายัง “อ่านอดีต” อันเป็นที่มาของปัจจุบันได้ด้วย...