พระสติ 
พลาสติก
คิด - cool
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์ 
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
ดีไซน์ เวียน ว่าย ตาย เกิด

คือแนวคิดยั่งยืนเชิงพุทธที่ออกแบบให้สอดรับกับสิ่งแวดล้อม

ผู้สร้างสรรค์กิจกรรม “ผ้าป่าดีไซน์วีค” ในงาน Bangkok Design Week 2022 ออกแบบ “พระเครื่อง” จากหลักธรรมสังสารวัฏที่ชาวพุทธฝังรากศรัทธามาแต่พุทธกาล เชื่อมโยงวิถีปัจจุบันโดยนำสรรพสิ่งที่ “หมดอายุ” การใช้งานกลายเป็นขยะ มาผ่านกระบวนการต่อยอดทางความคิดและแปรรูปทางอุตสาหกรรม (recycle) สร้างมูลค่าทางใจต่อของชิ้นใหม่ที่ได้ “เวียนว่ายกลับชาติมาเกิด” อีกครั้ง

หากภิกษุสมัยพุทธกาลแสวงหาผ้าที่ทิ้งตามกองขยะหรือป่าช้ามาประยุกต์เป็นจีวร ยุคนี้ก็เรียกวิธียืดอายุทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นนั้นว่า “อัปไซเคิล” (upgrade + recycling = upcycle)

พระเครื่องที่พิมพ์ขึ้นจากวัสดุย่อยสลายยากอย่างขวด PET,
ฝาขวดน้ำ, ถุงยืด, ถุงนม, ถุงฟอยล์, กล่อง UHT, แหอวนไนลอน, Recycled ABS และ Green  ABS ผสมผงไม้ นอกจากสื่อความหมายเชิงพุทธยังจารึกรุ่น “สติ” ไว้ด้านหลัง ซ่อนนัยการใช้ชีวิตด้วยความสร้างสรรค์

เมื่อไรที่เกิดกิเลสวัตถุครอบงำจิตใจ ยั่วยุให้เกิดการจับจ่ายบริโภค

จงรู้เท่าทันวิธีจัดการทรัพยากรอย่างรู้ค่า ไม่ให้เกิดภาระต่อสังคม  
scrollable-image