Image
พส. ๒๕๖๕ สงฆ์ใดสาวกศาสดา
Foto Essay
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
คำ : ศรัณย์ ทองปาน
พิธีบรรพชาอุปสมบทถือเป็นขั้นตอนเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของชีวิต สมณเพศ  นับแต่นี้ไม่มีฆราวาสคนเดิมอีกแล้ว มีเพียงพระภิกษุใหม่อีกรูปหนึ่ง ผู้ดำเนินตามรอยบาทของพระพุทธองค์บนหนทางการแสวงหา
บวชพระนวกะ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
Image
“โปรดสัตว์” เป็นภาษาพูด ใช้หมายถึงการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์โดยเฉพาะ คำว่าบิณฑบาต (บิน-ทะ-บาด) ในภาษาบาลี แปลว่าการตกลงแห่งก้อนข้าว คืออาหารของพระภิกษุสามเณรที่มีผู้ถวายในระหว่างการออกเดินโปรดสัตว์ยามเช้า  ในภาษาไทยหมายรวมถึงการออกเดินโปรดสัตว์ รับอาหารจากผู้ศรัทธาที่ใส่ลงในบาตรด้วย 
ในหลายท้องถิ่นหลายวัฒนธรรมทั่วเมืองไทย มีประเพณีการแสดงความเคารพแก่พระภิกษุอย่างพิเศษสูงสุด เช่นจัดให้มีการ สรงน้ำ (หรือรดน้ำ) อนุโลมในทำนองเดียวกับการสรงน้ำพระพุทธรูป เช่นการสรงน้ำพระผ่านรางไม้ไผ่ในประเพณีสงกรานต์มอญ วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Image
Image
ทำวัตรเช้าในอุโบสถ วัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
งานบุญ สลากภัต การถวายสังฆทานด้วยวิธีจับฉลาก วัดนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Image
ชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ มีทั้งส่วนที่เนื่องด้วยการทำบุญสุนทานของญาติโยมกับเรื่องอันเป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ เช่นการ ทำวัตร สวดมนต์ประจำวันเช้าเย็นในอุโบสถ และการฉัน ภัตตาหาร ร่วมกันหลังออกบิณฑบาต [วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ]
Image
Image
ในอดีต วัดคือ สำนักเรียน ที่สำคัญของสังคม หลายวัดมีประวัติความเป็นมาในฐานะแหล่งฟูมฟักงานช่างแขนงต่าง ๆ  มาในปัจจุบันก็มีพระสงฆ์ไทยจำนวนมากที่มีทักษะและความสนใจส่วนตัวในเรื่องเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือการถ่ายภาพ ซึ่งอุปกรณ์และความชำนาญของหลายท่านทัดเทียมกับมืออาชีพเลยทีเดียว
Image
บางทีโลกของพระสงฆ์อาจมิได้แยกขาดออกไปจากโลกภายนอก กิจกรรมมากมายจึงดำเนินไปโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ชมบ้าง เป็นผู้แสดงบ้าง
Image
มวยวัด จัดขึ้นในวันคล้ายวันเกิด “หลวงพ่ออุตตมะ” พระราชอุดมมงคล วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี  
Image
พระเกจิอาจารย์หยดน้ำตาเทียน ทำน้ำมนต์ ระหว่างพิธีเจริญพระพุทธมนต์
Image
งานบุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด้วยสถานะอันเป็น ที่เคารพนับถือ พระสงฆ์จึงมักได้รับนิมนต์ในตำแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติต่าง ๆ เช่นเป็นกรรมการให้คะแนนประกวดบั้งไฟ แต่ในบางสถานการณ์พระสงฆ์ก็ต้องเป็นฝ่ายลงแรงด้วยตัวเอง
Image
ขัดล้างทำความสะอาดหลังน้ำท่วมใหญ่ วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ใน ภาวะวิกฤต พระสงฆ์และอารามยังคงเป็นที่พึ่งพิงทั้งทางกายและทางใจสำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ 
Image
พระสงฆ์วัดอาวุธวิกสิตาราม และเจ้าหน้าที่เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ช่วยกันจัดข้าวกล่องไปแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ “โควิด-๑๙”  
Image
พระสงฆ์มารับบิณฑบาตจากผู้ป่วยในห้องไอซียู ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม 
น่าสนใจว่าบทบาทของ พระสงฆ์ไทย รวมถึงบทบาท ของสถาบันศาสนา จะยังมีที่ทางตรงไหนอย่างไร ในโลกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มจะแตกต่างหลากหลายขึ้นทุกที  
พระสงฆ์เถรวาทไทยออกโปรดสัตว์ สวนกับพระภิกษุนิกายเซนแบบเวียดนามจาก “หมู่บ้านพลัม” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Image