Image
ดอยหลวงเชียงดาว
๓๖๕ วัน
Foto Essay
เรื่องและภาพ : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ดอยหลวงเชียงดาวมีความสูงกว่า ๒,๐๐๐ เมตร จากระดับทะเล กระแสอากาศหรือลมจากบริเวณที่ราบพัดพาความชื้นสูงขึ้นไปตามแนวเทือกเขา ก่อนเย็นตัวลง เกิดเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่แผ่ปกคลุมยอดเขาให้เห็นเป็นประจำ
Image
มีนาคม
ดอยหลวงเชียงดาวสะท้อนเงาในบึงน้ำ

กรกฎาคม
 เมฆดำก่อตัวเป็นก้อนทะมึน ก่อนจะกลั่นเป็นสายฝนโปรยลงมาในฤดูฝน 

เสน่ห์ของดอยหลวงคือการได้เห็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของมวลเมฆ พายุ สายฝน รวมถึงสีของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านชั้นบรรยากาศในเวลาและทิศทางที่แตกต่างกันตลอดทั้งปี จนตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เฝ้ามองดูดอยหลวงแห่งนี้
Image
กรกฎาคม
หมอกเมฆโอบล้อมดอยหลวง เมื่อฝนแรกมาเยือน

ภาพดอยหลวงชุดนี้ใช้เวลาถ่ายภาพจากท้องนาแห่งหนึ่งตลอดทั้งปี สะท้อนความงาม พลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ความน่าเกรงขาม รวมถึงอารมณ์หลากหลายแห่งภูเขาหินปูน
กันยายน
ฝนพรำก่อนตกกระหน่ำในช่วงฤดูฝน

ณ ดอยหลวงเชียงดาวนี้ คนโบราณเชื่อว่าเป็นที่อยู่อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าหลวงคำแดง และคนเชียงดาวเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งผีทั้งปวงแห่งแผ่นดินล้านนา  
Image
พฤษภาคม
เงาน้ำสะท้อนเมฆสีทองเมื่อยามสายัณห์มาเยือน

ธันวาคม
นาข้าวออกรวงเหลืองอร่าม เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว

Image