Image
“ชิงเฟ่ยผายตู๋”
ตำรับยาจีนรักษาโรคโควิด-๑๙
เขียน : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
ภาพ : Xinhua
Image
ตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-๑๙ เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อปลายปี ๒๕๖๒ ประเทศจีนซึ่งมีภูมิปัญญาการแพทย์แผนจีนสั่งสมมาหลายพันปีจึงให้ความสำคัญกับการค้นหาตำรับยาจีนโบราณที่จะมารักษาโรคอุบัติใหม่  โดยสำนักงานการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (National Administration of Traditional Chinese Medicine) รีบดำเนินงานด้วยหลัก “เร่งด่วน สะดวก และมีประสิทธิผล” จนเกิดเป็นตำรับยา “ชิงเฟ่ยผายตู๋” (Qingfei Paidu) ออกมาทดลองรักษาครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในสี่จังหวัด ผลการรักษาพบว่าคนไข้ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ อาการดีขึ้น และ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ อาการทรงตัว ทำให้มีความหวังว่าจะเป็นแสงสว่างในท่ามกลางสถานการณ์ที่ขณะนั้นยังไม่มีวัคซีนและยารักษาอื่นใด
Image