Image
จากอู่ฮั่นถึงนครปฐม
แพทย์แผนจีนและสมุนไพร
ในสถานการณ์โควิด-๑๙
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง 
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์ 
ตอนโควิด-๑๙ อุบัติขึ้นครั้งแรกในโลก ปวันรัตน์ ทัพธวัช กำลังเรียนปริญญาโทการแพทย์แผนจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหูเป่ย์ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  เธอน่าจะเป็นคนไทยกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รู้จักโรคโควิด-๑๙ อย่างใกล้ชิดจากการได้ช่วยงานอาจารย์ที่ร่วมอยู่ในทีมหมอรักษาในเมืองอู่ฮั่น ในระหว่างนั้นเธอป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดพร้อมกับกินยาสมุนไพรของพ่อที่เป็นยาเสริมภูมิ รักษาไข้ ปรับสมดุลให้ร่างกาย ตามที่บรรพบุรุษเคยใช้และพ่อจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่มาให้ช่วยรักษา
ไข้มานานแล้ว

Image