Image
กั้นขวาง  
บ่มเพาะสิ่งใด ?..
ปลด ปล่อย เปล่า
ประพันธ์ : สุวิชานนท์ รัตนภิมล
ถ่ายภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
กักขัง  หน่วงเหนี่ยวไว้ให้นานที่สุด
ความจริงจะบอกเล่าความจริงอีกครั้งหนึ่ง
เบื้องหลังกั้นขวางเอาไว้  บ่มเพาะสิ่งใด ??..
โรงเก็บเครื่องมือป้องกันฝูงชน
กติกาเบื้องหลังคำพูด  
หรือการสึกกร่อนมาจากข้างใน
ป้องกันตัวเองให้ถึงที่สุด
หรือดูแลเขตขอบความต่างที่อยู่ไกลออกไป
ไม่มีคำร้องขอใด ๆ ได้รับผลตอบแทนง่าย ๆ
ในโลกของความไม่มีอะไร
พยายามก่อรูปนานาให้เกิดขึ้นใหม่
สั่นไหวและห่างไกล  ความเห็นต่าง
เชื่อว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นมาโดยพลันทันใด
อำนาจในวงล้อมของตาข่ายเส้นลวด
ความถูกต้องดีงามหลังเครื่องขึงป้องกันยืดไปสุดเหยียด
เพื่อว่าความจริงของฝ่ายเห็นต่าง  
จะไม่ถูกเปิดเผยสู่ลู่วิ่งสาธารณะ
มืดบอดใบ้ไปด้วยกัน กักขัง หน่วงเหนี่ยวรั้งไว้ให้นานที่สุด