Image
คอมฯ ไทย ในความรับรู้
คนรุ่นหลัง  
ผศ. ดร. ธิกานต์ ศรีนารา
Interview
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ :  ผศ.ดร.ธิกานต์ ศรีนารา
อาจารย์หนุ่มรุ่นใหม่ที่สนใจคอมมิวนิสต์และเรื่องราวของชาวฝ่ายซ้ายมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา วิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก รวมถึงผลงานวิจัยและงานวิชาการของเขาหลังจากนั้น ล้วนเกาะเกี่ยวอยู่กับประเด็นเหล่านี้แทบทั้งสิ้น เป็น ๒๐ ปีกับความต่อเนื่องในการคลุกคลีศึกษา ก็ควรนับได้ว่าเขาย่อมเป็นตัวจริงคนหนึ่งที่รอบรู้ในเรื่องซ้ายไทย ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิกานต์ ศรีนารา เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังขลุกอยู่กับประเด็นประวัติศาสตร์ปัญญาชน ฝ่ายซ้าย มุ่งความสนใจและทุ่มเทให้แก่การสืบค้นสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
ตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังมีอยู่ไหม
ผมว่ามันพังลงไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเลขาธิการพรรคฯ คนสุดท้าย ตอนหลัง ๆ มันแบ่งเป็นสองซีก กลุ่มที่เขาเชียร์ปีกเสื้อเหลืองก็ขัดกับระดับผู้นำ มีการจัดประชุมสมัชชา ๕ ตั้งเลขาธิการพรรคฯ ใหม่
Image