Image
โปสเตอร์ต้านคอม
โปสเตอร์จากฝ่ายโลกเสรี สื่อโฆษณาอย่างหนึ่งที่รัฐใช้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ เป็นภาพจำที่ใช้ได้ผลตามสมควร อาจดูขบขันเมื่อมองจากวันนี้ แต่ในยุคนั้นได้สร้างความเกลียดกลัว กระทั่งผลักไสคนกลุ่มหนึ่งให้กลายเป็นผีปีศาจไปได้  

กล่าวกันว่าเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้สื่อปลุกผีคอมมิวนิสต์ของทางราชการทำงานอย่างได้ผล ก็เนื่องจากคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่สังคมไทยยังไม่เคยรู้จักมาก่อน เป็นสิ่งประหลาด แปลกแยกจากความรับรู้ของชาวบ้าน เมื่อรัฐสร้างภาพให้ว่าเป็นปีศาจร้าย ก็ง่ายที่ผู้รับสื่อบางส่วนจะคล้อยตาม 
Image
ภาพจาก Northern Illinois University Digital Library
Image