Image
ปลุก “ภิกษุภู่”
สู่สุนทรียะร่วมสมัย
Hidden (in) Museum
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
ลบภาพจำเรื่องการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวัดที่มีแต่โบราณวัตถุไปก่อน
เมื่อพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ในรั้ววัดเทพธิดารามมุ่งให้ประวัติศาสตร์มีชีวิต จึงเชื่อมโยงศิลปะโบราณเข้าหาคนยุคปัจจุบันด้วยการเล่นสนุกกับความรู้ ปลุกตัวอักษรกาพย์กลอนของกวีเอกให้เคลื่อนไหวอีกครั้ง

เริ่มตั้งแต่ก้าวสู่เขตพิพิธภัณฑ์ที่จำลองโลกครั้ง “พระสุนทรโวหาร” อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ในวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิลาส) ครั้นสร้างเสร็จปี ๒๓๘๒ ปีถัดมา “สุนทรภู่” กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้รับการนิมนต์ให้มาจำพรรษา (ปี ๒๓๘๓-๒๓๘๕)
Image