Image
พันธุ์ท่อม
พันธุ์กัญชา
scoop
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
พันธุ์ท่อม
Image
กระท่อมมีชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. และชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กระท่อม ท่อม อีถ่างมีกระท่อมขี้หมู กระทุ่มน้ำ เป็นญาติใกล้ชิด
พันธุ์กัญชา
Image
กัญชามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ชื่อสามัญ Cannabis ในดิกชันนารีภาษาอังกฤษสมัยก่อนใช้คำเรียกกัญชาว่า hemp ปัจจุบันหมายถึงกัญชง ในลาตินอเมริกาเรียก marijuana อินเดีย เนปาลเรียก ganja ขณะแถบภูมิภาคแคริบเบียนและอเมริกาใต้เรียกกัญชาสายพันธุ์อินเดียเมื่อกลางศตวรรษที่ ๑๙ ว่า coolie (กุลี) ฯลฯ  

และแต่ละส่วนของกัญชายังมีชื่อเรียกอีกหลากหลาย 

Image