Image
ดอยหลวงเชียงดาว
๓๖๕ วัน
Foto Essay
เรื่องและภาพ : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ดอยหลวงเชียงดาวมีความสูงกว่า ๒,๐๐๐ เมตร จากระดับทะเล กระแสอากาศหรือลมจากบริเวณที่ราบพัดพาความชื้นสูงขึ้นไปตามแนวเทือกเขา ก่อนเย็นตัวลง เกิดเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่แผ่ปกคลุมยอดเขาให้เห็นเป็นประจำ
Image
มีนาคม
ดอยหลวงเชียงดาวสะท้อนเงาในบึงน้ำ

Image