Image
Deep
Technology
สารคดีพิเศษ
AI Artificial Intelligence 
Biotechnology
Blockchain
Quantum Technology

อีกไม่นานการเปรียบเทียบว่า เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เหมือน “มีด” ที่จะมีประโยชน์หรือโทษนั้นขึ้นอยู่กับ “ผู้ใช้” หรืออีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์เป็น “เจ้านาย” ที่สั่งการ “ผู้รับใช้” จะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยและอาจน่าขบขัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากความเข้าใจกฎธรรมชาติ
ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ได้เปลี่ยนแปลงสังคมของมนุษย์มาตลอดเวลา และกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อสถานะ “ผู้รับใช้” ของเทคโนโลยีจะกลายเป็น “ผู้มีอิทธิพล” และอาจอัปเกรดขึ้นเป็น “เจ้านาย” ของตัวมันเอง และรวมถึงมนุษย์แทนในอนาคต 

แต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็กล่าวว่า มนุษย์จะพัฒนาเทคโนโลยีจนถึง
ขั้นเสกสร้างสิ่งต่างๆ ได้ราวกับเป็น “พระเจ้า” 

สิ่งที่เราเรียกว่า deep technology หรือ deep tech 
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ พร้อมกับปฏิวัติสังคมและอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งยังไม่มีใครรู้หน้าตาแน่ชัด

สังคมไทยจะก้าวทันกับ deep technology หรือไม่
องค์ความรู้จากบทความสี่เรื่อง AI Artificial Intelligence, Biotechnology, Blockchain และ Quantum Technology ในเรื่องถัดไปนี้เป็นเพียงบันไดขั้นแรกของการทำความเข้าใจเท่านั้น
Image