ทุ่งสะวันนาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Senkele Swayne’s Hartebeest Sanctuary เป็นพื้นที่อนุรักษ์ Swayne’s hartebeest แอนทีโลปชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์  
Ethiopia
scoop
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
ประเทศ  เ อ ธิ โ อ เ ปี ย  เป็นดินแดนเก่าแก่ตั้งอยู่บนบริเวณที่เรียกว่าจะงอยของแอฟริกา (Horn of Africa) เป็นแหล่งค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุ ๓.๒ ล้านปี เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศและระบบนิเวศทางธรรมชาติที่หาที่อื่นไม่ได้
Image
นี่คือครั้งแรกกับการเดินทางสู่ทวีปแอฟริกาของเราที่ประเทศเอธิโอเปีย เราพบทะเลทราย ทะเลเกลือ ไปจนถึงที่ราบสูงที่สูงกว่า ๔,๐๐๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง มีผืนป่าลักษณะต่าง ๆ จนไปถึงทะเลสาบลาวา ที่ Danakil เป็นแผ่นดินที่มีอุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก มีอุทยานแห่งชาติที่อุดมด้วยสัตว์ป่าและสัตว์เฉพาะถิ่นหลายชนิดอาศัยอยู่ที่นี่แห่งเดียวในโลก

เอธิโอเปียมีชนเผ่าอยู่ราว ๆ ๘๐ กว่าชนเผ่า นับว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงจนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมเยียน 


สำหรับเราภาพจำของเอธิโอเปียคือภาพของภัยแล้ง สงคราม
กลางเมือง เด็กขาดอาหารผอมโซ ไม่น่าเชื่อว่านั่นคือภาพเมื่อเกือบ ๔๐ ปีที่แล้วของหลายประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งในเวลานั้นเอธิโอเปียจัดว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

กลับมาปัจจุบัน ในเมืองหลวงอาดดิสอาบาบา เราจะพบตึกสูงและถนนรถราแล่นขวักไขว่ มีประชากรหนาแน่น
อย่างเมืองใหญ่ทั่วโลก เอธิโอเปียมีประชากรประมาณ ๑๐๐ ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์และอิสลาม มีอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ สินค้าที่ส่งออกไปขายทั่วโลกคือกาแฟ เพราะที่นี่คือดินแดนต้นกำเนิดของกาแฟ

เมื่อนั่งรถยนต์ออกจากเมืองหลวงไปทางทิศตะวันออก ภาพความแห้งแล้งสลับกับพื้นที่เพาะปลูกมีให้เห็นตลอด
เส้นทาง บางช่วงรถแล่นผ่านพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำ เราพบผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของกันหนาแน่นตามหัวเมืองที่รถแล่นผ่าน เราแวะซื้อผลไม้จากข้างทางซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิดและปลูกเองภายในประเทศ เรายังเดินทางผ่านเมืองที่ผู้คนกำลังฉลองให้แก่ทีมฟุตบอลของเมือง

อาหารหลักของที่นี่คือแป้งอินเจอรา (injera) และเนื้อสัตว์ ซึ่งก็เป็นเนื้อวัว แพะ แกะ ปลา และไก่ เราก็ไม่เห็น
เขากินสัตว์ป่ากัน นี่อาจเป็นสาเหตุว่าเราเจอสัตว์ป่าที่เอธิโอเปียง่ายมาก และสัตว์ป่าก็ไม่ตื่นคน นกบางชนิดถึงกับบินมาดูคนเลยด้วยซ้ำ

ภาพความยากลำบากในความทรงจำนั้นเปลี่ยนไปแล้ว 


สำหรับเรานี่คือการเดินทางที่เปลี่ยนมุมมองต่อประเทศที่เคยยากจนและประสบภัยแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก...
Image
ระบบประปาที่ยังไม่ทั่วถึงตามแหล่งน้ำจึงเป็นสถานที่ชุมนุมของผู้คนที่มาขนน้ำ บ้างก็มาอาบน้ำซักผ้า ตากผ้า และนั่งคุยกันระหว่างรอผ้าแห้ง 
ที่ราบสูงซาเนตติ 
(Sanetti plateau) 

บนภูเขาบาเล (Bale) สูงกว่า ๔,๐๐๐ เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าแอฟโฟรอัลไพน์ (afroalpine) ดินเป็นกรดเนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ อากาศหนาวเย็นทั้งปี และมีลมพัดแรง
Image